Private & Comfortable Apartments

Ajaýyp emlägimiz, gysga we uzak möhletli kärendesi üçin sebitde iň oňat ýaşaýyş jaýlaryna eýedir. Iň oňat gelşikler üçin häzir bron ediň.

Sene saýlaň
Sene saýlaň
1
2
Private & Comfortable Apartments

Puttelange-aux-Lacs golaýdaky dürli howuzlary we pyýada gezelençleri bilen tanalýar. Bu ýer 100 metr aralykda köp dükan bolan bu asuda we howpsuz şäherde amatly: çörek dükany, dermanhana, temmäki dükany, supermarket, restoran we ş.m.


Private & Comfortable Apartments

Puttelange-aux-Lacs durmuşyny başdan geçiriň

Tebigy ýagdaýda asuda we rahat dynç alyş, iş saparlary ýa-da ýolda diňe bir gijelik duralga üçin amatly

Private & Comfortable Apartments

Biz we hyzmatlar hakda

2019-njy ýylda açylan Private & Comfortable Apartments şäheriň merkezinde, uruşdan öňki ajaýyp binada ýerleşýän maşgala işidir. Bu beýik bina Yewropa yklymyny we sebitimizi weýran eden iki sany uly jahan urşundan aman galdy.
 
Private & Comfortable Apartments, uly müşderi toplumy üçin elýeterli aýratyn otaglary we kwartiralary hödürleýär. Biziň ýerlerimiz, işewür müşderileri, jübütleri, dynç alýanlary, toparlary we köp maşgalalary ýerleşdirmek üçin niýetlenendir. Kärendeçileriň abadançylygyna ähmiýet berýäris we myhmanlarynyň gündelik durmuşyny gowulaşdyrmaga çalyşýarys.
 
Bu emläk sebitde iň ýokary baha berlen ýerlerden biridir!
Myhmanlar sebitdäki beýleki häsiýetler bilen deňeşdirilende bu ýerde has bagtly.

 

Private & Comfortable Apartments

Otaglar we kwartiralar


Private & Comfortable Apartments kärendeçilere doly rahatlyk hödürlemek üçin düzülen we tertipleşdirilen dürli kategoriýa otaglary we kwartiralary hödürleýär. Hemme otaglarymyz ve kvartiralarymyz ajaýyp düşek, köp sanly ambarlar, ýokary hilli ýorgan-düşek we polotensalar, hajathana serişdeleri, umumy hammam + hajathana bilen enjamlaşdyrylandyr. Kwartiralarymyzda doly aşhana we hojalyk enjamlary bar. Otaglarda we kwartiralarda iň amatly wifi ulgamy, akylly telewizor bar. Myhmanlarymyz üçin 40-dan gowrak ulag ýerleşdirip bilýän mugt awtoulag duralgalary mewjut.
Biziň bir maksadymyz bar: myhmanlarymyz üçin ajaýyp dynç alyş şertlerini döretmek . Has amatly ýaşamak üçin Private & Comfortable Apartments dogry karar 🙂

French Royal Room
5/5

Kaşaň otaglar

Otaglarymyz tagam we hyjuw bilen doly täzelenen. Her otagyň özboluşly stili bar. Her otag üçin şahsy girelge we hususy hammam mewjut. Bir otagda iň köp 2 adam kabul edilip bilýär. Otaglarymyzyň hemmesi sowadyjy we mikrotolkun bilen enjamlaşdyrylan.

Industrial Style Apartment
5/5

Kaşaň kwartiralar

Hususy girelgesi, hususy hammamly we özboluşly stili bilen doly täzelenen köp kwartiralarymyz mewjut. Kwartiranyň ululygyna baglylykda 2 bilen 8 adam arasynda topar ýerleşdirmäge ukyply. Otaglarymyzyň hemmesi doly aşhana we hojalyk enjamlary bilen enjamlaşdyrylan.

Galereýa Suratlary

Emläklerimiziň käbir owadan suratlaryna göz aýlaň

Blue Marine Apartment
Quiet and Comfortable Zen Room
Contemporary Chic Apartment
Trendy Green Apartment
Smart City Room
Private & Comfortable Apartments
tmTürkmen dili